Borochov 88
Kosher Restaurant

 

88 Borochov Street, Raanana 
Tel: 09-7442203